Az Európai Unió 2018. május 25-től alkalmazandó új adatvédelmi szabályoknak (GDPR) megfelelően mi is frissítettük adatkezelési tájékoztatónkat.

 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT / ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Adatvédelmi szabályzat / adatkezelési tájékoztató célja, hogy a weboldal felhasználói által, az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetője (Szabadegyetem.com Tehetségkutató, Személyiségfejlesztő és Tanácsadó Kft.) számára kezelt személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

A jelen adatkezelési szabályzat a szabadegyetem.com weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott, hírlevél kiküldéséhez, könyv shop regisztráláshoz kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik. A személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:

i)Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

ii)Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

iii)A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

iv)Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az adatkezelő megnevezése: Szabadegyetem.com Tehetségkutató, Személyiségfejlesztő és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő címe: 6723 Szeged, Szent László utca 9. Az adatkezelő elérhetőségei: e-mail: info@szabadegyetem.com | tel: +36 70 419 99 94 honlap: szabadegyetem.com

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Adatkezeléssel érintettek köre: szabadegyetem.com hírlevélre feliratkozottak, könyv shopra regisztráltak

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználók a regisztráció során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje. Az adatkezelés célja: hírlevélküldés, könyvértékesítésnél postázási cím céljából, rendszerüzenetek küldése, (pl. feliratkozás utáni üdvözlőlevél) Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás

2. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE: A felhasználó önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához azonban elengedhetetlen) a http://szabadegyetem.com oldalon vagy annak egy aloldalán/landing page- én (céloldalán) található feliratkozó űrlap igénybevételéhez: e-mail-címe – cél: hírlevélküldés, postázási cím, rendszerüzenetek küldése (pl. feliratkozás utáni üdvözlőlevél) a regisztrációkor használt IP címe – cél: a feliratkozó azonosítása esetleges incidens vagy más probléma esetén.

3. AZ ADATFELDOLGOZÓK (AZ ADATKEZELÉSI MŰVELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI FELADATOKAT VÉGZŐK) SZEMÉLYE:  Milton Média Kft. http://www.inter.hu/ (2030 Érd, Diósdi út 18. Telefon: (23) 520-164. E-mail contact: info@inter.hu Regisztrátor: Milton Média Kft. Honlap: http://www.inter.hu/ Ügyfélszolgálat: 2030 Érd, Diósdi út 18. Ügyfélszolgálat/E-mail contact: info@inter.huTelefon: (23) 520-164 Fax: (23) 520-165


4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: A megadott adatokat határozatlan ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig (hírlevél-leiratkozás) kezeli az Adatkezelő. 

5. ADATTOVÁBBÍTÁS KÜLFÖLDRE: Nem történik adattovábbítás az Adatkezelés céljával nem összefüggésben. A hírlevélküldéshez használt adatfeldolgozó az Európai Unió területén székhellyel rendelkező online szolgáltató.

6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI:
Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél 
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint 
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

Az Adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 
Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg. 

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha 
i)kezelése jogellenes;
ii)az érintett kéri;
iii)az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
iv)az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
v)azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

7. TILTAKOZÁS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ELLEN: Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint c) törvényben meghatározott egyéb esetben. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. Amennyiben az érintett személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, avagy bírósági jogorvoslattal él, továbbá amennyiben harmadik személytől olyan adatközlésre irányuló megkeresés érkezik, mely nem az érintett hozzájárulásán alapul, úgy a fentiek jogszerűségének elbírálásához szükséges körben az adatok az Adatkezelő által megbízott jogi képviselők részére is kiadhatók. 8.

8.BÍRÓSÁGI JOGORVOSLAT: Kérjük a tisztelt Felhasználókat, hogy amennyiben úgy érzik, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetet mihamarabb kivizsgálhassuk, az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a Felhasználókat továbbá, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 

9.HATÓSÁG ELJÁRÁSA: Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Email: ugyfelszolgalat@naih.hu Telefon: +36 1 391 1400 Fax: +36 1 391 1410 Honlap: http://naih.hu

II. RÉSZLETES ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK

1. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE: Amikor Ön a szabadegyetem.com oldalt olvassa, ez azzal is járhat, hogy cookie-kat vagy hasonló technológiákat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiákat is használnak, amelyeknek a célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül. A szabadegyetem.com weboldalon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu).

2. E-MAIL-CÍMEK MARKETING CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA: A regisztráció során megadott e-mail-címre reklámot tartalmazó levelet az Adatkezelő kizárólag abban az esetben küld, amennyiben ahhoz a Felhasználó előzetesen, kifejezetten hozzájárult. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonható, a reklámot tartalmazó e-mail alján elhelyezett link segítségével. Az Adatkezelő ezen felül biztosítja az info@szabadegyetem.com, valamint a 6723 Szeged, Szent László u. 9. címeken is a visszavonás lehetőségét azzal, hogy ez esetben ügyintézési idő merülhet fel, így javasoljuk a link segítségével történő leiratkozást. 

 

Felhasználási feltételek

A http://www.szabadegyetem.com és a http://www.attorreskonyv.com honlapokban (továbbiakban HONLAPOK) található tartalom (ideértve: publikációk, könyvrészletek, egyéb írások, forráskódok stb.) a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján, azoknál feltüntetett szerzők szerzői jogi oltalma alá eső alkotásai. Ezen szerzői jogokkal kapcsolatos mindennemű felhasználási és hasznosítási jogokkal Dobó Mariann a Szabadegyetem.com Tehetségkutató, Személyiségfejlesztő és Tanácsadó Kft. tulajdonosa, ügyvezető igazgatója, mint JOGTULAJDONOS rendelkezik.

A tartalom felhasználáshoz (kivéve az oldalon elhelyezett megosztó gombokkal való továbbküldéséhez) JOGTULAJDONOS kifejezett, előzetes írásbeli engedélye szükséges. Ideértve az egészben vagy részletekben történő másolás, átdolgozás, terjesztés, többszörösítés vagy nyilvános előadás esetét.

Mindennemű másolás, a tartalmak szerzői jogának megsértése, a jogsértő magatartást elkövető számára díjfizetéssel jár. Ideértve kifejezetten, de nem kizárólag azon eseteket, amikor a szerző szellemi termékét a másolás során sajátként tünteti a jogsértő. A díjfizetés mértéke: 15 000 Ft/nap+Áfa.

A felhasználási feltételek be nem tartása, illetve bármilyen jogosulatlan felhasználás esetén JOGTULAJDONOS az összes rendelkezésre álló jogérvényesítési eszközt igénybe veszi.

JOGTULAJDONOS nem vállal felelősséget a honlap használatából eredő bármilyen közvetett vagy közvetlen kárért. Felhasználónak minden esetben ismernie kell a rá vonatkozó jogi előírásokat – ez nem JOGTULAJDONOS jogkörébe tartozik. Így a honlapon található bármilyen tippet, ötletet, elgondolást, javaslatot bárki csak a saját felelősségére használhatja.

 

Az ingyenes anyagokról, tájékoztató írásokról

A HONLAPOK oldalainak megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérem, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, meg se nyissa az oldalakat!

1. A felhasználó elfogadja, hogy az ingyenesen elérhető tanulmányokról, írásokról, e-könyvekről, hanganyagokról, videó anyagokról, és minden egyéb anyagról nem készít illegális másolatokat.

2. Tudomásul veszi azt is, hogy a publikált anyagot térítésmentesen kapja, így az ingyenes anyagokkal kapcsolatban sohasem él panasszal, a szerzőre nézve semmilyen fórumon sem nyilatkozik negatívan.

3. Tudomásul veszi még, hogy a levelezési adatbázisba önszántából iratkozott fel (regisztrált), így azt  semmilyen egyéb esetben sem jelöli meg kéretlen levélként.

4. A kapcsolattartás során felhasználó bármikor egyetlen, az elektronikus levelekben található leiratkozás linkre kattintással törölheti magát. A felhasználó természetesen e-mail-ben és postai úton is kérheti az adatbázisból való törlését a megfelelő adatai megjelölése mellett.